Metóda HAE

 Metóda HAE je o ľuďoch, nie o koňoch. 

Aj keď to tak možno na prvý pohľad nevyzerá, táto metóda je v prvom rade o ľuďoch a ich vnútornom svete. Kone sú v nej využívané ako katalyzátor poskytovania spätnej väzby, partner a "nástroj" pre sebareflexiu. Na koňoch sa počas tréningu neučia účastníci jazdiť, s koňmi sa spolupracuje zo zeme, riešia sa úlohy, realizujú cvičenia. Jednotlivé cvičenia sú nahrávané na video a následne je poskytovaná pozitívna spätná väzba v tréningovej miestnosti, alebo priamo na mieste pri práci s koňmi. 

Prečo kone? 
Kôň sa správa inak ako ľudia, ale tiež inak ako ostatné zvieratá, ktoré sú bežnými spoločníkmi ľudí v rôznych situáciách. Divé kone v prírode, alebo chované v stáde na pasienku majú jasne definované pravidlá a hierarchiu, ktorú všetci plne rešpektujú. Každý jednotlivec má v danej hierarchii svoju pozíciu podľa svojich schopností, vlastností od najvyššej priečky (vodca) až po najnižšiu (podriadený). Medzi členmi stáda vládne dôvera, rešpekt  a vzájomná úcta. Len tak môže stádo ako celok úspešne fungovať a vo voľnej prírode prežiť. Každý člen stáda vie presne, kde je jeho miesto a aká je jeho úloha. Kone sú skvelí tímoví hráči. 

Medzi svetom koní a ľudí existuje množstvo paralel a podobností. Rovnako, základom úspešnej práce lídra, či manažéra vo vzťahu k svojim podriadeným, či kolegom je vzájomná úcta, rešpekt a dôvera. V pracovnom svete je slovo dôvera reprezentované odbornosťou, komunikačnými zručnosťami, empatiou, prirodzenou autoritou, schopnosťou jasne definovať cieľ, určiť priority, delegovať, motivovať, manažovať procesy a pod. 

Kone, s ktorými človek pracuje, preberajú do istej miery aj vlastnosti a správanie človeka. Sú jeho zrkadlovým obrazom. Dávajú človeku spätnú väzbu tým najprirodzenejším spôsobom. V pracovných, ale aj v súkromných vzťahoch hráme rôzne roly a preberáme na seba rôzne masky, za ktoré skrývame svoje reálne pocity a očakávania. Kôň je však absolútne prirodzený a schopný tieto masky odhaliť. Koňovi je jedno, či pred ním stojí top manažér, alebo asistentka. Kôň, na základe preňho jasných signálov, predovšetkým neverbálnej komunikácie, prirodzených daností, ale tiež istého „vyžarovania“ človeka, reaguje na požadovanú spoluprácu buď ochotou alebo absolútnou ignoráciou.

Akákoľvek póza, či hranie na koňa neplatia. Účastníci tréningu sa tak vďaka koňom stávajú tým, kým skutočne sú. Reálna skúsenosť s koňmi  im pomôže pozrieť sa na seba inými očami, uvedomiť si, ako pôsobia na iných ľudí, svojich podriadených, kolegov a pomôže im lepšie pochopiť procesy a vzťahy, ktoré  vo firme existujú, a ktoré môžu následne zmeniť, prípadne zlepšiť.  

Z tohto pohľadu sú schopnosti a prirodzené správanie koní absolútne novým a inovatívnym prvkom vo vzdelávaní a profesionálnom rozvoji manažérov. Vzhľadom na to, že ide o vysoko emocionálnu  formu s aktívnym zapojením dvoch rôznych druhov a situácií z praxe, dochádza k:
- intenzívnemu zážitku, 
- odlišnému typu spätnej väzby, ako to býva zvykom u ľudí,
- vyššej efektivite vzdelávania a rozvoja osobnosti človeka,
- výraznejšej sebareflexii,
- aktívnejšej implementácií nadobudnytých zručností do praxe. 

Emočná inteligencia (EQ) 
HAE výrazne pomáha ešte v jednej, podstatnej oblasti, ktorá sa čoraz viac dostáva do popredia v praxi manažérov ľudských zdrojov, alebo HR manažérov vo firmách a organizáciách. A tou je identifikácia EQ človeka. Vytvoriť dnes dobre fungujúci a na jednej vlne naladený tím, alebo vybrať na doležitú pozíciu skutočného lídra je dosť náročné. Okrem profesionálnych, odborných schopností zamestnanca sú dnes mimoriadne dôležité a cenené aj jeho osobnostné charakteristiky. Teda, ak by sme to nazvali jednoducho, aký je to človek. Aké má povahové črty, ako dokáže spolupracovať s ľuďmi, ako veľmi, a či vôbec je empatický, ako vníma firmu, v ktorej pracuje, ako ho vnímajú jeho kolegovia, nadriadení. HAE tréning môže pomocť pozrieť sa práve na túto stránku človeka, vďaka koňom, ktoré to dokážu veľmi citlivo vnímať a podať prirodzenú spätnú väzbu. Z tohto pohľadu je HAE tréning cenným nástrojom už vo výberovom procese nových zamestnancov.  

V prípade Vášho záujmu, objednať si HAE tréning pre svojich existujúcich, alebo budúcich zamestnancov, kolegov, vedenie, t.j. uzatvorenú skupinu, či tím, prosím, kontaktujte ma. Veľmi rada Vám vypracujem tréningový program na mieru tak, aby naplnil Vaše očakávania a priniesol aj niečo naviac. 

S koňmi žijem každý deň, preto mi bude cťou a potešením sprostredkovať aj Vám to úžasné spojenie, ktoré sa odohráva medzi človekom a koňom. Vopred Vám ďakujem a teším sa na Vás!
Ing. Lenka Kmeťová, lektorka

Ing. Lenka Kmeťová, lektorka

+421 903 246 693
kmetova@marketingangels.sk
Marketing Angels, s.r.o. KNOW - HORSE